Istotne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych, na które należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej za rok 2019.


NOWE LIMITY TRANSAKCYJNE


Obowiązek dokumentacyjny nie jest uzależniony, jak dotychczas, od poziomu przychodów lub kosztów Spółki, a od wartości transakcji. Progi dokumentacyjne wynoszą od 1.1.2019:

– 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych transakcji
– 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych
– 100 tys. PLN dla transakcji z tzw. „rajami podatkowymi”.

Próg bada się oddzielnie dla każdego typu transakcji o jednorodnym charakterze.OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA ANALIZY PORÓWNAWCZEJ


Każdy podmiot zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, będzie musiał przeprowadzić analizę rynkowości dla każdego dokumentowanego typu transakcji.

Do tej pory obowiązek ten dotyczył podmiotów o przychodach lub kosztach wyższych niż 10 mln EUR.


OŚWIADCZENIE DOT. CEN TRANSFEROWYCH + NOWY FORMULARZ TPR


Do końca 9-tego miesiąca (tarcza 4.0 wydłuża ten termin o 3 miesiące) po zakończeniu roku podatkowego Podatnicy są obowiązani złożyć:

a) oświadczenie w zakresie cen transferowych

Oświadczenie składane jest środkami komunikacji elektronicznej. W nowym oświadczeniu, podatnik potwierdza, że dokumentacja podatkowa została sporządzona, a ceny transferowe ustalane są zgodnie z warunkami rynkowymi. Pod oświadczeniem podpisać się muszą wszyscy członkowie zarządu firmy.

Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

b) formularz TPR

Formularz TPR należy przekazać Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej drogą elektroniczną do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Oprócz standardowych danych – wykazywanych do tej pory w formularzu CIT-TP – podatnik obowiązany jest m.in. podać:

– wskaźniki finansowe
– dane na temat transakcji kontrolowanych, które przekroczyły ustawowe limity
– metody, jakimi były badane ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi
– wyniki analiz rynkowości cen transferowych dotyczących poszczególnych transakcji.

Zakres informacji, jakie muszą zostać zawarte w formularzu TPR sprawi, że organy podatkowe uzyskają – w porównaniu do formularza CIT TP – znacznie szerszy obraz dotyczący efektów działalności Podatnika, np. marża zrealizowana w transakcji z danym podmiotem powiązanym.

Struktura TPR oznacza w praktyce m.in. konieczność sporządzenia analizy benchmarkingowej przed złożeniem formularza TPR. Jest to bardzo istotne np. w przypadku wymogu zaktualizowania dotychczasowego benchmarku w wyniku zmiany otoczenia gospodarczego.


SANKCJE ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKAMI Z ZAKRESU CEN TRANSFEROWYCH


Ustawodawca wprowadził 2 nowe typy sankcji związane z obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych:

a) Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym na podstawie przepisów Art. 58a-e Ordynacji podatkowej
b) Sankcje karno-skarbowe z art. 56 c oraz art. 80 e przepisów KKS

Ad a) Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Zgodnie z art. 58b Ordynacji podatkowej dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynosi 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania (korzyści podatkowej).

Sankcja podlega podwojeniu, jeżeli:
– podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln PLN (w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę) lub
– podatnik nie przedłożył organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej.

W przypadku zajścia obu warunków jednocześnie, sankcja podlega potrojeniu. Podwojona stawka sankcyjna nie znajdzie zastosowania, jeżeli dokumentacja podatkowa zostanie uzupełniona w pełnym zakresie, w terminie wskazanym przez organ podatkowy (nie dłuższym niż 14 dni).

Ad b) Sankcje karno-skarbowe

Art. 56c. [Naruszenie przepisów dotyczących składania oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych]
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu oświadczenia, o którym mowa (…) w art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), albo składa to oświadczenie po terminie lub poświadcza w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 80e. [Naruszenie obowiązku składania informacji o cenach transferowych]
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych, o której mowa (…) w art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, albo składa tę informację po terminie lub składa nieprawdziwą informację, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Komentarz: zakres składanego oświadczenia uległ zwiększeniu w kontekście poświadczenia informacji niezgodnych z prawdą istotny: po zmianie przepisów oświadczenie dotyczy nie tylko posiadania dokumentacji podatkowej, ale również poświadczenia, że warunki w transakcjach kontrolowanych są zgodne z zasadą ceny rynkowej. Maksymalna kara wynosi 25 mln PLN

Przedmiotowe ryzyko spoczywa na osobach odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki, a nie samej spółce. Zgodnie z wprowadzonym art. 11m Ustawy o CIT, oświadczenie składają i podpisują wszystkie osoby pełniące funkcję kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości tj. członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego, lub, gdy nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem KRS. Ustawodawca wskazuje wprost osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, wykluczając możliwość jego podpisania przez pełnomocników podatnika czy np. główną księgową bądź dyrektora finansowego.

MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!