Jakie zmiany w podatku VAT?


Kolejne zmiany w podatku VAT zakłada projekt ustawy z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania, jednakże planowanym terminem przyjęcia go przez Radę Ministrów jest III kwartał 2020 r.

Zgodnie z uzasadnieniem, głównym założeniem ustawy jest uproszczenie dokonywania rozliczeń przez podatników podatku od towarów i usług w ramach tzw. pakietu Slim VAT (z ang. Simple Local And Modern VAT). Ponadto projekt wprowadza szereg rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych. Zmiany dotyczą także systemu zwrotu podatku podróżnym tzw. TAX FREE.

Najważniejszymi rozwiązaniami w zakresie pakietu Slim VAT są:


• wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,

• umożliwienie podatnikom, którzy nie dokonali odliczenia VAT w pierwszym okresie rozliczeniowym, dokonanie tego odliczenia za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych. Zmiana ta wydłuża terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć na bieżąco VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach rozliczeniowych,

• spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał),

• wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,

• podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,

• brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus, co pozwoli podatnikowi na dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania już w momencie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że z posiadanej dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, określone w fakturze korygującej i faktura korygująca jest zgodna z tą posiadaną dokumentacją,

• wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Odnośnie przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT, proponowane w projekcie zmiany dotyczą m. in.:


• zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej, m. in.: WIS nie będzie wydawana, gdy zakres przedmiotowy wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego; pozbawienie ochrony podatnika w sytuacji gdy przedmiot WIS jest elementem transakcji uznanej za nadużycie prawa; ograniczenie ważności WIS na okres 3 lat od jej wydania,

• przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT,

• zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista), m. in. rezygnacja z zamieszczania numerów PESEL podatników wykreślonych z rejestru i którym odmówiono zarejestrowania, a także osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów oraz wspólników,

• zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności m.in. dookreślenie w art. 105a ust. 3 pkt 5, że chodzi o faktury których wartość brutto przekracza 15 000 zł lub jej równowartość, w przypadku gdy wskazane na fakturze kwoty wyrażone są w walucie obcej. Dotychczas często pojawiały się opinie, że obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie faktur, których wartość brutto wynosi dokładnie 15 000 zł,

• zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT, m.in. wprowadzenie stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie kar pieniężnych za błędy w ewidencji,

• uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT dotyczącego kwalifikowania transakcji łańcuchowych, stanowiącego rozwiązanie nadmiarowe, które nie posiada odpowiedniej podstawy w przepisach dyrektywy 2006/112/WE. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że rozwiązania wynikające z uchylanego przepisu możliwe są do zinterpretowania w oparciu o generalną zasadę dotyczącą opodatkowania dostawy towarów zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, co potwierdza również orzecznictwo TSUE.

Zmiany w systemie zwrotu podatku podróżnym


W celu uproszczenia procedury wystawiania, potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE proponuje się wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC). Pozostałe zmiany w procedurze zostały podyktowane dokonywaniem zwrotu podatku na podstawie dokumentu elektronicznego TAX FREE.

MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  • Małgorzata Rentflejsz
    radca prawny/doradca podatkowy
  • +48 22 654 02 14
  • Wyślij wiadomość
  • EN, RU, PL