Poniżej omawiamy w skrócie zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku.

Struktury hybrydowe


1 stycznia 2021 roku wejdą w życie przepisy dotyczące struktur hybrydowych. Ich celem jest między innymi implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 roku.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nowe przepisy wprowadzają rozwiązania mające na celu zapobieganie rozbieżnością w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Pod pojęciem tych struktur należy rozumieć „połączenie dwóch lub więcej podstawowych struktur organizacyjnych, których celem jest optymalizacja podatkowa w państwach, w których są tworzone”.

Istotą tych przepisów jest zapobieganie sytuacjom wykorzystywania odmiennego traktowania na tle podatkowym danego podmiotu lub płatności przez różne jurysdykcje.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

– podwójnego odliczenia,
– odliczenia bez rozpoznawania dochodu,
– podwójnej rezydencji podmiotu,
– pominięcia stałego zakładu.

Po wejściu w życie przepisów, podatnicy zobowiązani będą do badania dokonanych rozliczeń w odniesieniu do możliwości zastosowania w nich instrumentów lub podmiotów hybrydowych. Analiza będzie obowiązkowa pod rygorem utraty prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych i fundusz na cele inwestycyjne


Prowadzone aktualnie prace nad zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, mają na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi oraz wzrostowi konkurencyjności wewnętrznej, jak i zewnętrznej mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przepisy skierowane są do podmiotów, które dotychczas miały problem z pozyskaniem kapitału na inwestycje oraz do tych, w odniesieniu do których zaburzone warunki konkurencyjności decydowały o dalszym rozwoju lub istnieniu przedsiębiorstwa.

Ustawodawca przygotował przepisy mające na celu niwelowanie problemów związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz utrzymaniem płynności finansowej poprzez wprowadzenie systemu opodatkowania wspierającego mniejsze przedsiębiorstwa, opierającego się na dwóch wariantach opodatkowania:

– ryczałt od dochodów spółek kapitałowych;
– specjalny fundusz na cele inwestycyjne.

Powyższe rozwiązania mają mieć charakter fakultatywny. Skierowane są do podmiotów mających prostą strukturę udziałów, to znaczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, których udziałowcami lub akcjonariuszami są osoby fizyczne i które nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.

Pozostałe, proponowane zmiany w podatku dochodowym


W podatku dochodowym od osób prawnych pozostałe zmiany mają dotyczyć między innymi:

– opodatkowania spółek komandytowych i nadania im statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
– podwyższenia limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT do 2 mln euro;
– ograniczenia możliwości rozliczania strat między innymi przy przejęciach,
– ograniczenia możliwości zmian stawek amortyzacyjnych przez podatników korzystających ze zwolnienia.

Z całością proponowanych zmian można zapoznać się w omówionym projekcie, który został wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych pod pozycją UD126.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  • Małgorzata Rentflejsz
    radca prawny/doradca podatkowy
  • +48 22 654 02 14
  • Wyślij wiadomość
  • EN, RU, PL