Co to jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny (JPK) to zbiór danych pochodzących z ksiąg podatkowych oraz z dowodów księgowych podatnika, wygenerowany w ściśle określonym formacie elektronicznym. Ogólny model JPK został opracowany przez OECD, a celem jego wprowadzenia jest  zwiększenie efektywności działań kontrolnych wykonywanych przez organy podatkowe i skarbowe. Polska jest szóstym krajem w UE (po Portugalii, Luksemburgu, Austrii, Litwie i Francji), który implementował to rozwiązanie do swojego porządku prawnego.

Co zawiera jednolity plik kontrolny?

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały schematy struktur, w oparciu o które mają być generowane jednolite pliki kontrolne. Na tej podstawie można wyróżnić 7 rodzajów JPK z uwagi na zakres danych, które mają zawierać:

– księgi rachunkowe,

– wyciąg bankowy,

– magazyn,

– ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,

– faktury VAT,

– podatkowa księga przychodów i rozchodów,

– ewidencja przychodów.

Warto podkreślić, że zakres danych objętych poszczególnymi strukturami jest ściśle powiązany z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, a zatem nie ma możliwości bezpośredniego przeniesienia rozwiązań w zakresie JPK wykorzystywanych w innych krajach UE.

Kiedy należy przesłać jednolity plik kontrolny?

Przesyłanie danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego co do zasady ma następować na żądanie organu podatkowego. Jednakże istnieje w tym zakresie istotny wyjątek.

Bez wezwania mają być przesyłane miesięczne informacje o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Dane te trzeba przesyłać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Pliki JPK zawierające dane z ewidencji VAT powinni przesyłać co miesiąc również podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób rozliczenia podatku.

Wejście w życie JPK i okresy przejściowe

Obowiązek przesyłania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego może być egzekwowany wraz z wejściem w życie nowych przepisów (czyli już od 1 lipca 2016 r.) jedynie w odniesieniu do tzw. dużych przedsiębiorców. Mali, średni i mikroprzedsiębiorcy uzyskali okresy przejściowe.

Duży przedsiębiorca to podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników lub

– spełniał łącznie oba poniższe warunki:

  1. a) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro,
  2. b) sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Z kolei mikroprzedsiębiorca to podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie mieszczą się w definicji tzw. dużego przedsiębiorcy, a jednocześnie ich zatrudnienie i obrót netto lub suma aktywów przekraczają próg ustanowiony dla mikroprzedsiębiorców są klasyfikowani jako średni lub mali podatnicy.

Obowiązek przesyłania pliku JPK w odniesieniu do poszczególnych kategorii przedsiębiorców przedstawia się następująco:

StatusEwidencja VATPozostałe struktury JPK
duży przedsiębiorcaco miesiąc, po raz pierwszy do 25 sierpnia 2016 r. (za lipiec 2016 r.)Na wezwanie organu od1 lipca 2016 r.
mały lub średni przedsiębiorcaco miesiąc, po raz pierwszy do 25 lutego 2017 r. (za styczeń 2017 r.)Na wezwanie organu od1 lipca 2018 r.
mikroprzedsiębiorcaco miesiąc, po raz pierwszy do 25 lutego 2018 r. (za styczeń 2018 r.)Na wezwanie organu od1 lipca 2018 r.

Czy zagraniczni przedsiębiorcy zarejestrowani do VAT w Polsce są zobowiązani do przesyłania JPK?

Tak, przedsiębiorcy którzy nie posiadają siedziby lub miejsca prowadzenia działalności w Polsce, ale rozliczają się w Polsce z podatku VAT, są również  zobowiązani do przesyłania JPK. Zakres zastosowania JPK jest jednak w stosunku do nich ograniczony do dwóch struktur:

– ewidencja sprzedaży i zakupu VAT (przesyłana co miesiąc, bez wezwania),

– faktury VAT (na wezwanie organu).

Co istotne ustalenie statusu przedsiębiorcy zagranicznego (duży, średni, mały lub mikro) wymaga uwzględnienia całości prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a nie tylko transakcji opodatkowanych w Polsce.

Sankcje za brak JPK

W przypadku nie przekazania w terminie jednolitego pliku kontrolnego lub przekazania go w sposób wadliwy grożą sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Kara grzywny orzekana na podstawie kodeksu karnego skarbowego wynosi w roku 2016 od 616,70 PLN do 17.760.960,00 PLN.

Generowanie JPK przez programy księgowe

W celu przygotowania się do obowiązków wynikających z wprowadzenia JPK przedsiębiorcy powinni zaktualizować wykorzystywane przez siebie programy księgowe w taki sposób, aby umożliwiały one wygenerowanie plików w oparciu o odpowiednie struktury JPK. W pierwszej kolejności zalecamy Państwu kontakt w tej sprawie z dostawcą oprogramowania księgowego.

Niestety z posiadanych przez nas informacji wynika, że zdecydowana większość producentów oprogramowania nie udostępniła jeszcze takiej funkcji w oferowanych przez siebie produktach.

Generowanie JPK VAT bez ingerencji w SAP

Modyfikacja programów księgowych, w szczególności systemów SAP, jest procesem czasochłonnym i kosztownym. Warto jednakże mieć na uwadze fakt, że taka modyfikacja nie jest konieczna, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców zagranicznych, którzy podlegają obowiązkowi przesyłania JPK w ograniczonym zakresie.

Przepisy wprowadzające JPK nie określają sposobu generowania JPK, a jedynie wskazują zakres danych, które muszą być zawarte w poszczególnych plikach. Oznacza to, że generowanie JPK może odbywać się również zewnętrznie przy wykorzystaniu odrębnego oprogramowania, a także może być zlecone innym podmiotom.

Jak możemy pomóc?

W celu ułatwienia Państwu wypełnienia powyższych obowiązków stworzyliśmy zespół, który świadczy kompleksowe usługi w zakresie JPK obejmujące m.in.:

– ustalenie statusu podmiotu (mikro, mały, średni lub duży przedsiębiorca),

– ustalenie terminu objęcia podmiotu obowiązkiem przesyłania JPK,

– przygotowanie (wygenerowanie) pliku JPK VAT na podstawie danych uzyskanych od klienta (np. w formie arkusza kalkulacyjnego),

– przygotowanie (wygenerowanie) pliku JPK Faktury na podstawie danych uzyskanych od klienta (np. faktury w formie skanów pdf),

– sprawdzenie poprawności pliku JPK i wykonanie testów zgodności (m.in. pomiędzy plikiem JPK VAT a deklaracją VAT-7),

– wysłanie pliku JPK do organu podatkowego.

MASZ PYTANIA? CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!